Opis przebiegu procesu logistyki

Bezpieczne przechowywanie substancji chemicznych w magazynie wymaga odpowiednich warunków i odpowiedniej wiedzy i staranności, które Inwestor posiada.

SKUMA prowadzi profesjonalne usługi logistyczno-magazynowe związane z płynnymi substancjami chemicznymi tj. składowanie zarówno surowców, produktów, komponentów oraz mieszanek wraz z pełną ich obsługą i transportem. Firma zapewnia odpowiednie, właściwe opakowania surowców i produktów, które mają kluczowe dla magazynowania i transportu substancji.

Wszelkie działania logistyczno-magazynowe w zakładzie, związane z przechowywaniem surowców, produktów oraz towarów w organizacji odbioru towaru, magazynowaniem, przygotowaniem do załadunku, kontroli jakości oraz transportu są wykonywane przy spełnieniu restrykcyjnych wymogów bezpieczeństwa. W magazynach SKUMA odbywa się składowanie substancji płynnych do uzdatniania wody pitnej oraz oczyszczania ścieków o łącznej pojemności 200m3, w zamkniętych pojemnikach z PE-HD o pojemności od: 1,0m3 do 28m3.

  I etap – przyjęcie towaru

Pierwszym procesem magazynowym, a zarazem jednym z najważniejszych jest przyjęcie towaru do magazynu.

Główne zadania realizowane w ramach tego etapu obejmują: rozładunek, identyfikację, kontrolę pod względem ilości i jakości, przygotowanie towarów do przechowywania i przeniesienie dostawy do magazynu. W odpowiednio wydzielonej strefie weryfikowany jest stan faktyczny towaru oraz jego zgodność z określonymi w dokumentacji warunkami dostawy. Prawidłowo rozpoczęty proces przyjmowania rozpoczyna się od weryfikacji: czy magazyn otrzymał właściwe produkty, we właściwej ilości, we właściwym stanie i we właściwym czasie.

Podstawowymi działaniami wykonywanymi przez magazyn podczas przyjęcia towaru są:

  • weryfikacja dokumentacji
  • rozładunek za pomocą dostępnej infrastruktury przeładunkowej,
  • przyjęcie towaru i kontrola stanu fizycznego przesyłki,
  • sortowanie towaru, segregowanie go według ustalonej organizacji pracy magazynu,
  • przygotowanie towaru do składowania (w tym: oznakowanie zgodnie z nazewnictwem firmy),
  • przekazanie dostawy do części składowania.

  II etap – odłożenie towaru na miejsce składowania

Odłożenie jest drugim procesem magazynowym i polega na przemieszczeniu towarów z doku odbiorczego do najbardziej optymalnego miejsca składowania. Umiejscowienie towarów w ich w prawidłowej lokalizacji jest bardzo istotne, gdyż wpływa na wydajność pracy całego magazynu.

  III etap – przechowywanie towarów

Magazynowanie produktów chemicznych wiąże się z koniecznością zapewnienia bezpiecznych warunków ich przechowywania.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego i międzynarodowego prawa, kluczową rolę na tym etapie odgrywa odpowiednie oznaczenie produktów ze względu na ich specyfikę oraz dopasowanie warunków składowania. Etap magazynowania obejmuje przechowywanie towarów, kontrolę okresową i zwolnienie towarów do strefy kompletacji lub strefy wysyłki.

  IV etap – kompletacja

W celu zapewnienia naszym Klientom kompleksowej obsługi, oferujemy profesjonalny transport.

Dysponujemy własną flotą pojazdów dostosowanych do transportu substancji chemicznych. Wszyscy nasi pracownicy, którzy mają do czynienia z organizacją przewozu, przechodzą okresowe szkolenia. Szczególną wagę przykładamy do bezpieczeństwa, dlatego wszystkie nasze pojazdy przechodzą regularne kontrole techniczne w autoryzowanych stacjach zaufanych partnerów.

  V etap – wysyłka magazynowanych towarów

Pierwsza faza kompletacji odbywa się na podstawie wcześniej wygenerowanych dokumentów.

Jest operacją magazynową, która polega na pobraniu towarów z lokalizacji ich składowania. Zadaniem tego etapu jest: przygotowanie jednostek ładunkowych dla potrzeb kompletacji, kontrola ilościowa, formowanie jednostek
transportowych i przemieszczenie towarów do strefy wysyłki zgodnie z zamówieniem złożonym przez klienta.

  Dostawa i sprzedaż

Powierzchnie magazynowe SKUMA są przystosowane do składowania substancji chemicznych. Wszystkie spełniają normy bezpieczeństwa. Wymienione wyżej substancje, zgodnie z kartami charakterystyk MSDS, przechowywane są w hali magazynowej oraz transportowane do klientów w szczelnie zamkniętych, fabrycznych opakowaniach. Na terenie hali magazynowej są wprowadzone odpowiednie procedury. Zapewniamy środki ochrony indywidualnej związane z obsługą, magazynowaniem i przechowywaniem substancji.

Optymalizacja procesów logistyczno-magazynowych pozwala na skrócenie czasu dostawy produktów z naszych magazynów do końcowego odbiorcy. Ma to istotne znaczenie w przypadku klientów przemysłowych, dla których priorytetem jest zapewnianie ciągłości prawidłowego prowadzenia procesów technologicznych.

  Lokalizacja

SKUMA działa z dwóch lokalizacji:
Police k/Szczecina i Inowrocław.

Ogólna liczba dostarczonych towarów
Przykładowo: w 2020 roku to: 15 milionów kg. w 2022 roku to: 24 milionów kg, a w roku 2023 32 milionów kg. Wysyłamy towar w każde miejsce w Polsce – od Rzeszowa przez Białystok, Płock, Gdańsk, Poznań, Szczecin, Legnica, Katowice, Bydgoszcz, Wrocław, Warszawa.

Opis wpływu inwestycji na środowisko naturalne

Inwestor ma pełną świadomość, że każda działalność gospodarcza i procesy z nią związane, a także procesy inwestycyjne muszą odbywać się z zachowaniem norm i wymogów ochrony środowiska oraz zasad dobrego sąsiedztwa.

Wszelkie działania prowadzone w ramach działalności gospodarczej przedsiębiorstwa SKUMA są przyjazne dla środowiska naturalnego oraz spełniają najwyższe normy higieny i ochrony zdrowia użytkowników. Przyjęte i realizowane rozwiązania techniczne spełniają warunki ochrony powietrza, gleby oraz wody.