Dezodoryzacja

Inaktywacja siarkowodoru w sieciach i przepompowniach

Dezodoryzacja to usuwanie niepożądanych zapachów. Nieprzyjemne zapachy mogą pojawiać się w wielu miejscach. Spotyka się je w opuszczonych domach, zalanych piwnicach, niesprzątanych od dawna pomieszczeniach. Przykra woń może również wydobywać się z instalacji domowych lub oczyszczalni ścieków, gdzie ich źródłem są odpady organiczne.

Szczególny rodzaj uciążliwości związanej z odorotwórczą emisją nieprzyjemnych zapachów stanowią oczyszczalnie ścieków. Zwiększona emisja odorantów przedostających się do atmosfery ma miejsce zwykle w obiektach o przestarzałej technologii, błędnie zaprojektowanych lub znacznie przeciążonych. W takich sytuacjach powinny być podejmowane odpowiednie środki zaradcze, bowiem nieprzyjemne zapachy poza tym, że powodują dyskomfort, mogą być również niebezpieczne dla zdrowia. W rozwiniętych krajach Europy uciążliwość odorotwórczych emisji z oczyszczalni ścieków od dziesięcioleci była problemem. Zjawisko zagniwania ścieków komunalnych i przemysłowych zawierających w swoim składzie jony siarki skutkuje powstawaniem trującego siarkowodoru.

Dezaktywacja siarkowodoru - H2S

Uwolniony gaz jest głównym źródłem odorów a jego wysokie stężenie może stwarzać śmiertelne zagrożenia dla obsługi obiektów sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków. Dodatkowo, tworząc w reakcji kwas siarkawy i docelowo kwas siarkowy powoduje korozję siarczanową obiektów a w szczególności ich części konstrukcyjnej tj. betonu, elementów metalowych a także elementów sterowania.

Unoszące się z nieczystości gazy i towarzyszący im odór to problem, z którym najłatwiej walczyć za pomocą dezodoryzacji. Działania podejmowane dla jego rozwiązania zaowocowały opracowaniem wielu technik dezodoryzacji. Instalacje do dezodoryzacji gazów wywiewanych z oczyszczalni ścieków stosuje się także profilaktycznie – szczególnie w nowo budowanych obiektach, zwłaszcza wtedy, gdy są one z konieczności budowane w pobliżu osiedli mieszkaniowych. Celem eksploatatorów obiektów powinno być przeciwdziałanie wymienionym niepożądanym zjawiskom. Z uwagi na mnogość oferowanych na rynku rozwiązań należy każdorazowo porównywać koszty inwestycyjne oraz eksploatacyjne. Podczas doboru optymalnej metody niezbędne jest uwzględnienie dostępnych na rynku narzędzi ale i cechy własne użytkowanych obiektów, na których ma zostać zastosowane wybrane rozwiązanie.

SKUMA FRESH

Usuwanie uciążliwości wynikających z zagniwania ścieków

Eliminacja zjawiska odorów i korozji siarczanowej

Dzięki wyjątkowej formule, SKUMA FRESH potrafi rozkładać nieprzyjemne zapachy oraz substancje organiczne zawarte w ściekach, co prowadzi do ich dezodoryzacji. Preparat ten eliminuje także bakterie i drobnoustroje, które są odpowiedzialne za powstawanie zgnilizny w ściekach. Działanie SKUMA FRESH ma również pozytywny wpływ na poprawę jakości ścieków, co przekłada się na zwiększenie efektywności systemów oczyszczających. Preparat ten nie wymaga żadnych skomplikowanych procedur ani specjalistycznego sprzętu dozującego, dzięki czemu jego zastosowanie jest proste i szybkie. Działa on także w różnych warunkach pH, co czyni go uniwersalnym rozwiązaniem dla zakładów przemysłowych o różnych parametrach.

SKUMA FRESH to doskonałe rozwiązanie dla dużych zakładów przemysłowych zmagających się z uciążliwościami wynikającymi z zagniwania ścieków. Dzięki skutecznemu usuwaniu nieprzyjemnych zapachów oraz dezodoryzacji substancji organicznych, SKUMA FRESH przyczynia się nie tylko do lepszej jakości powietrza wokół zakładu, ale również do ochrony środowiska naturalnego. Zalety takie jak łatwość stosowania oraz przyjazność dla środowiska sprawiają, że SKUMA FRESH wyróżnia się na tle innych preparatów dostępnych na rynku. Firma SKUMA dowodzi, że skuteczne i ekologiczne rozwiązania są możliwe, a ochrona środowiska nie musi być kosztem efektywności przemysłowej.

Korzyści wynikające ze stosowania sytemu inaktywacji H2S

  • Ochrona sieci przed korozją betonu i niszczeniem infrastruktury technicznej
  • Przyjazne środowisko pracy dla obsługi obiektów
  • Mniejsze koszty oczyszczania ścieków
  • Bezpieczeństwo procesu dezodoryzacji dla technologii biologicznych na oczyszczalni ścieków
  • Automatyzacja procesu dezodoryzacji
  • Spadek stężenia siarkowodoru w biogazie
  • Eliminacja odorów w otoczeniu obiektów kanalizacji ściekowej i oczyszczalni ścieków