Bezchlorowa dezynfekcja wody pitnej

Woda stanowi poważny czynnik w przenoszeniu chorób zakaźnych a bezpośrednim źródłem zakażeń przenoszonych tą drogą są najczęściej wydaliny ludzkie znajdujące się w ściekach bytowo-gospodarczych oraz szpitalnych.

Szczególnie niebezpieczne wydają się te ze szpitalnych oddziałów zakaźnych, oraz wydaliny zwierzęce w ściekach z ferm hodowlanych. Groźne patogeny takie jak: wirusy, bakterie, grzyby, pasożyty mogą występować w ściekach w ogromnych ilościach. Ich obecność w ściekach jest niebezpieczna i stanowi bezpośrednie zagrożenie epidemiologiczne, mogą działać toksycznie lub immunotoksycznie na człowieka, na zwierzęta i na otaczające środowisko – powodując niekontrolowane rozprzestrzenianie się groźnych chorób. Liczne badania naukowe oraz wieloletnia praktyka potwierdzają że dwutlenek chloru, zarówno w obecności światła jak i jego braku, ma silny wpływ antywegetatywny – znacząco zmniejsza rozwój pierwotnego szlamu, redukuje biomasę oraz liczbę m.in. okrzemków sinic, które wykazują tendencje do rozwijania kolonii na powierzchniach, sprzyjając zanieczyszczeniu biologicznemu.

Dwutlenek chloru jest skuteczny w stosunku do wszystkich mikroorganizmów m.in. pierwotniaków, bakterii, wirusów i glonów. Posiada także dużą zdolność penetrowania biofilmu i pozwala na inaktywację mikroorganizmów ukrytych wewnątrz osadów oraz depozytów w systemie kanalizacyjnym.

Efektywne obniżenie liczby mikroorganizmów, w tym chorobotwórczych w ściekach w znaczący sposób zależy od jakości ścieków. Proces dezynfekcji może być zakłócony lub zatrzymany poprzez występujące w ściekach m.in. związki azotu, substancje organiczne, siarkowodór, zawiesina.
W tak trudnym środowisku użycie wysoko selektywnego utleniacza przekłada się bezpośrednio na skuteczność dezynfekcji.

SKUMA DIOX

Diox to certyfikowany gotowy do użycia roztwór przeznaczony do dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Substancja chemicznie czynna: dwutlenek [ditlenek] chloru. Preparat odpowiada wymaganiom higienicznym, posiada atest higieniczny Narodowego Insytytutu Zdrowia Publicznego i jest dopuszczony do użytku w Stacjach uzdatniania wody pitnej.

Preparat Diox to nowoczesny, wysoce skuteczny środek dezynfekcyjny. Substancją czynną zawartą w preparacie jest dwutlenek chloru (tlenek chloru (IV), ClO2). Jest to nieorganiczny związek chemiczny, który w warunkach normalnych jest zielonym gazem o zapachu przypominającym chlor. W temperaturze pokojowej i przy ciśnieniu 1 atm ma postać żółtopomarańczowego gazu. Z kolei w temperaturze 11°C skrapla się. Jest dobrze rozpuszczalny w wodzie (10 razy lepsza rozpuszczalność od chloru). Diox będący produktem na bazie dwutlenku chloru posiada wiele właściwości, które wyróżniają go na tle innych środków dezynfekujących.

Stosowanie Diox do uzdatniania wody pitnej w systemach wodociągowych przekłada się na poprawę parametrów jakościowych takich jak barwa i smak wody – w przeciwieństwie do chloru nie generuje niebezpiecznych produktków dezynfekcji takich jak DPD oraz THM.

Zalety stosowanie Dioxu – preparatu na bazie dwutlenku chloru w procesach uzdatniania wody pitnej w systemach wodociągowych:

Zalety stosowanie Dioxu:

  • skuteczna dezynfekcja wody,
  • sprzedawany w postaci gotowego roztworu,
  • bezpieczeństwo stosowania,
  • brak konieczności mieszania w miejscu zastosowania,
  • brak konieczności stosowania generatorów,
  • długotrwała stabilność,
  • produkt polski, produkowany w Polsce.