Oczyszczanie ścieków

Wspomaganie sedymentacji osadu wstępnego, wspomaganie sedymentacji osadu czynnego, inaktywacja bakterii nitkowatych

Najpowszechniej stosowanym sposobem biologicznego oczyszczania ścieków komunalnych jest metoda osadu czynnego. Zespół mikroorganizmów hodowany jest w warunkach stałego przepływu ścieków w napowietrzanych reaktorach. W skład osadu czynnego wchodzą pierwotniaki, nicienie, wrotki, jednakże głównym komponentem są bakterie. Ten rozmaity zespół biotyczny z czasem dostosowuje się do warunków panujących w układzie i zyskuje dużą efektywność w procesie oczyszczania ścieków. W prawidłowo działającym osadzie czynnym bakterie wraz z innymi organizmami łączą się w skupiska, tworząc tzw. kłaczki osadu czynnego. To właśnie one przeprowadzają mineralizację substancji organicznych dopływających w ściekach, uwalniając mineralne formy węgla, fosforu, siarki i azotu związane w zanieczyszczeniach organicznych.

Bakterie nitkowate

W wielu komunalnych i przemysłowych oczyszczalniach ścieków bakterie nitkowate powodują pogorszenie właściwości flokulacyjnych i sedymentacyjnych osadu. który następnie wynoszony jest wraz z odpływem z osadnika wtórnego, co obniża jakość ścieków oczyszczonych i generuje dodatkowe koszty eksploatacyjne.

Nadmierny rozwój bakterii nitkowatych powoduje wiele niekorzystnych zmian w strukturze kłaczków osadu czynnego. Bakterie nitkowate o silnie hydrofobowej powierzchni zbierają się na granicy faz woda-powietrze, tworząc pianę lub kożuch. Powstające pęcherzyki gazu przyczepiają się do powierzchni nitek – wzrasta ich powierzchnia przy niezmiennej masie – co pogarsza właściwości sedymentacyjne osadu. Zjawisko pęcznienia i pienienia osadu czynnego zmniejsza efektywność pracy osadników wtórnych w oczyszczalniach i nie pozwala odseparować kłaczków osadu od oczyszczonych ścieków. Powstały kożuch ten może pojawiać się na powierzchni różnych komór systemu oczyszczania i jest niezwykle trudny do usunięcia, nawet metodami mechanicznymi.

Metody chemiczne

Różnorodność zanieczyszczeń występujących w ściekach zarówno komunalnych jak i przemysłowych powoduje, że w praktyce są łączone różne procesy w celu osiągnięcia pożądanych efektów oczyszczania. Z tego względu w oczyszczalniach z osadem czynnym stosowane są zarówno procesy biologiczne, fizyczne oraz chemiczne. Wybór zależy od rodzaju zanieczyszczenia i formy jego występowania.

Koagulanty

Koagulacja jest jednym z podstawowych procesów uzdatniania wody powierzchniowej. Optymalizacja koagulacji objętościowej to dobór właściwego produktu, dawki, czasem punktu dozowania, jak również zmiana koagulantu w zależności od parametrów wody surowej. Zmiany takie podyktowane mogą być względami stricte technologicznymi lub ekonomią procesu. Jakość procesu koagulacji mierzona jest redukcją barwy, mętności, utlenialności, OWO a także minimalizacją resztkowego glinu.

Drugim obszarem zastosowań koagulacji w przypadku uzdatniania wód głębinowych może być koagulacja kontaktowa na filtrach – najczęściej w celu usuwania żelaza i manganu. W takich przypadkach również ogromne znaczenie ma dobór optymalnego produktu i dawki.

We wszystkich działaniach technologicznych dotyczących procesu koagulacji ściśle współpracujemy z technologami klienta – wspólnie przeprowadzając testy porównawcze w laboratorium (dla różnych produktów i dawek) oraz testy wdrożeniowe na obiektach. Jesteśmy do dyspozycji w każdym momencie – gdy pojawiają się zmiany na obiekcie (zarówno podyktowane przez warunki, jak i człowieka) oraz w naszym portfolio (jeśli jego rozszerzenie umożliwia uzyskanie lepszych rezultatów).

Flokulanty | Polimery oraz polielektrolity

Flokulanty mają szerokie zastosowanie w procesach produkcyjnych w przemyśle. Flokulanty to substancje polimerowe o różnych ciężarach molekularnych oraz zróżnicowanym ładunkach jonowym. Flokulację stosuje się m.in. przy oczyszczaniu ścieków, a także w procesach technologicznych, w których istnieje potrzeba szybkiego wyodrębnienia produktów zawieszonych w postaci koloidalnej. Są stosowane są do procesów zagęszczania i odwadniania osadów ściekowych, do uzdatniania wody pitnej i technologicznej.

Polimery oraz polielektrolity

W wielu procesach technologicznych flokulacja jest celowo inicjowana poprzez dodanie do koloidu związku chemicznego zdolnego do tworzenia wiązań chemicznych między micelami. Mechanizm działania polielektrolitu polega na jego adsorpcji na koloidzie lub cząsteczce zawiesiny z możliwością tworzenia sieci i mostków podczas flokulacji danych cząstek koloidalnych i zawiesinowych. Wspomaganie koagulacji prowadzone jest za pomocą polimeru, którego cenną właściwością jest zdolność do wspomagania agregacji cząstek, bezpośrednio zwiększająca wydajność ich sedymentacji.
W wyniku procesu flokulacji – cząsteczki łączą się w kłaczkowate skupiska, wyodrębniają i stają się łatwe do usunięcia,

Zagęszczanie i odwadnianie osadów

Zastosowanie flokulantów

Flokulacja znajduje powszechne zastosowanie w przemyśle – szczególnie z branży wodno-kanalizacyjnej. Flokulacja odpowiada za tworzenie się wiązań chemicznych, które powodują powstanie zwartej struktury cząstek, mogących zostać następnie zostać w łatwy sposób usunięte z układu. Wykorzystywana jest przede wszystkim do przedwstępnego oczyszczania ścieków poprzedzającego filtrację oraz w procesach technologicznych, gdy konieczne jest wyodrębnienie cząsteczek w postaci koloidalnej, sprawdza się podczas filtracji wody pod względem zawiesiny i mętności oraz w procesach zagęszczania i odwadniania osadów w ściekach komunalnych oraz przemysłowych. Flokulacja skraca również czas trwania procesu oczyszczania, dzięki czemu można zwiększyć wydajność tego procesu. Z podobnych rozwiązań korzysta również branża górnicza, metalurgiczna, papiernicza i spożywcza.

SKUMA DEFOS

  • SKUMA DEFOS – Blend żelazowy o indywidualnym, dopasowanym procentowym udziale chlorków i siarczanów. SKUMA DEFOS jest doskonałym środkiem strącającym i koagulacyjnym w procesach uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Wiąże siarczki, eliminując przez to nieprzyjemny zapach jak również ryzyko korozji.
  • SKUMA NEUTRAL – alternatywny bezchlorkowy i bezsiarczanowy produkt na bazie aluminu sodowego stosowany w wielu branżach przemysłu chemicznego oraz oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych. SKUMA NEUTRAL łączy właściwości koagulantu i neutralizatora – zobojętnia ścieki przemysłowe do optymalnego poziomu pH oraz koaguluje zawiesinę w większe aglomeraty. W branży papierniczej, produkcji pigmentów oraz jako surowiec w przemyśle chemicznym przy produkcji innych związków chemicznych.
Wsparcie technologiczne

Aby zapewnić skuteczne strącanie osadów i minimalizować ilość zużytych substancji chemicznych, a jednocześnie poprawić wydajność procesów, obniżyć koszty i zapewnić zgodność działań z wymaganiami prawnymi zapraszamy do kontaktu z działem technologicznym. Nasi technologowie oferują fachowe doradztwo, pomoc w rozwiązywaniu problemów, próby testowe w skali laboratoryjnej i technicznej.