Blog

oczyszczanie ścieków

Technologia ścieków jest oparta na procesach biologicznych i mechanicznych. Często wygląda to tak, że ścieki wpływają do oczyszczalni przez różne kolektory np. z kanalizacji ogólnospławnej. Jest to proces dość złożony, jednak w przybliżeniu może wyglądać w następujący sposób:

Główna przepompownia

Najpierw ścieki docierać mogą do krat, które zamontowane są w komorze dopływowej. Kraty powinny zatrzymać przedmioty o dużych gabarytach, przekraczających 10 cm. Następnie poprzez podziemny rurociąg ścieki kierują się dalej do przepompowni. Tam jeśli technologia uwzględnia pompy to ścieki mogą zostać podniesione na wyższą kondygnację kratowni.

Piaskowniki oraz osadniki wstępne

Kolejnym etapem technologii ścieków może być przepływ z kratowni przez gęste kraty, które są automatycznie sterowane. Na tych kratach zatrzymywane są zanieczyszczenia. W taki sposób pozbawione zanieczyszczeń ścieki trafiają do piaskowników. To właśnie tutaj wydzielana jest zawiesina mineralna czyli piasek oraz żwir a także tłuszcze. Żwir oraz piasek zostają odwodnione a następnie gromadzone w odpowiednio przystosowanym kontenerze. W kolejnym etapie ścieki zostają wywiezione do odzysku lub na wysypisko komunalne. Pozyskane tłuszcze gromadzone są w pojemniku i często są przekazywane do spalenia. Usługi takie wykonuje firma specjalizująca się w utylizacji niebezpiecznych odpadów. Ścieki, które zostają pozbawione zanieczyszczeń, piasku, tłuszczy i żwiru przepływają przez osadniki wstępne. To tutaj w wyniku procesu sedymentacji zostają wyodrębnione zanieczyszczenia łatwo opadające. Jest to osad wstępny. Podczas procesu zostają również wyodrębnione zanieczyszczenia pływające.